สมุนไพร.ไทย

กรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Nyctanthes arbor-tristis Linn.

กรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Nyctanthes arbor-tristis Linn.

กรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Nyctanthes arbor-tristis Linn.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: