เอกอัครมหาบูรพปรมาจารย์ ชีวกโกมารภัจจ์ (Jivaka Komara Bhacca) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระนคร กรุงเทพมหานคร

เอกอัครมหาบูรพปรมาจารย์ ชีวกโกมารภัจจ์ (Jivaka Komara Bhacca) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระนคร กรุงเทพมหานคร
[ ไม่มีพืชได ที่ไม่เป็นยา # หมอชีวกโกมารภัจจ์ ] (แพทย์ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

@ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: