ต้นชะมวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia cowa Roxb. ex Choisy. / Garcinia nigrolineata Planch. ex T. Anderson.

ต้นชะมวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia cowa Roxb. ex Choisy. / Garcinia nigrolineata Planch. ex T. Anderson.

ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง

สรรพคุณ: ใบ,ผล: รสเปรี้ยว สรรพคุณ ระบายท้อง แก้ไข้ กัดฟอกเสมหะ แก้ธาตุพิการ
ราก: รสเปรี้ยว สรรพคุณ แแก้ไข้ตัวร้อน

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: