สมุนไพร.ไทย

ต้นช้างน้าว ดอกซ้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ต้นช้างน้าว ดอกซ้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ต้นช้างน้าว ดอกซ้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.

@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: