ต้นสิรินธรวัลลี (สามสิบสองประดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen).

ต้นสิรินธรวัลลี (สามสิบสองประดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen).

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: