ต้นอชปาลนิโครธ หรือ ต้นนิโครธ ชื่อพื้นเมือง ต้นกร่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus benghalensis Linn.

ต้นอชปาลนิโครธ หรือ ต้นนิโครธ ชื่อพื้นเมือง ต้นกร่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus benghalensis Linn.
ชื่อบาลี นิโครธ (นิ-โค-ระ-ธะ) / อชปาล-นิโครธ (อะ-ชะ-ปา-ละ-นิ-โค-ระ-ธะ) / นิโครโธ (นิ-โค-ระ-โธ)

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: