ต้นเข็มพระราม (เข็มขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. curviflora.

ต้นเข็มพระราม (เข็มขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. curviflora.

@ วัดทรายทองสันตาราม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

สรรพคุณ: ราก: รสหวาน สรรพคุณ แก้โรคตา เจริญอาหาร

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: