ต้นเต่าร้างด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota mitis Lour. ‘Variegated’

ต้นเต่าร้างด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota mitis Lour. ‘Variegated’

Read more

ต้นโคฮูนปาล์ม ชื่อวิทยาศาสตร์ Attalea cohune Mart.

ต้นโคฮูนปาล์ม ชื่อวิทยาศาสตร์ Attalea cohune Mart.

Read more

ต้นหลังกับ ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga westerhoutii Griff.

ต้นหลังกับ ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga westerhoutii Griff.

Read more

ต้นพระยาถลาง (ปาล์มเจ้าเมืองถลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Kerriodoxa elegans J.Dransf.

ต้นพระยาถลาง (ปาล์มเจ้าเมืองถลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Kerriodoxa elegans J.Dransf.

Read more

ต้นหลาวชะโอน (หลาวชะโอนทุ่ง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.

ต้นหลาวชะโอน (หลาวชะโอนทุ่ง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.

Read more